Бичиг хэргийн стандарт 2-р хэсэг 1

2013-07-07
doc_standart.doc

 Стандарт хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор баримт бичгийн стандарт батлагдсан.

 


Хоёрдугаар хэсэг. Баримт бичгийн бүрдлүүд,тэдгээрт  тавих  шаардлага.

1.    Зорилго
Энэхүү стандартын зорилго нь зохион байгуулалт, захирамжлал, мэдээлэл-лавлагааны баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх,  нэг загварт оруулах, түүний хуулийн хүчинтэй байдлыг хангах, баримт бичгийн шийдвэрлэлтэнд тавих хяналтыг сайжруулах, баримт бичиг, мэдээллийн бүртгэл, хайлтыг түргэн шуурхай болгох, энэ  үйл ажиллагааг  улсын хэмжээнд журамлан явуулахад оршино.

2.    Хамрах хүрээ
Энэ стандарт нь удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах явцад үүсч хөтлөгдөх зохион байгуулалт, захирамжлал, мэдээлэл-лавлагааны баримт бичигт хамаарна.
Энэ стандарт нь төрийн ба төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжийн удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах явцад үүсч хөтлөгдөж буй зохион байгуулалт, захирамжлал, мэдээлэл-лавлагааны баримт бичигт байх бүрдлүүд, тэдгээрт тавигдах шаардлагаыг тогтооно.

3. Баримт бичгийн бүрдэл
3.1.Баримт бичгийг зохион бүрдүүлж, албан ёсны болгоход дараах бүрдлүүдийг ашиглана. Үүнд:

 
д/д Баримт бичгийн бүрдэл Бүрдлийн код
1 Төрийн сүлд, соёмбо 1
2 Байгууллагын бэлгэдэл тэмдэг 2
3 Байгууллагын нэр 3
4 Баримт бичгийн нэр 4
5 Байгууллагын хаяг 5
6 Улсын бүртгэлийн дугаар 6
7 Баримт бичгийн огноо 7
8 Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар 8
9 Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр 9
10 Хариутай бичгийн огноо, дугаарын тэмдэглэл 10
11 Баримт бичгийн нууцын зэрэглэлийн тухай тэмдэглэл 11
12 Харилцагч байгууллагын нэр 12
13 Удирдлагын заалт 13
14 Тэргүү 14
15 Бичвэр 15
16 Хавсралтын тухай тэмдэглэл 16
17 Баримт бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл 17
18 Гарын үсэг 18
19 Тамга, тэмдэг 19
20 Баталсан тухай тэмдэглэл 20
21 Зөвшөөрсөн тухай тэмдэглэл 21
22 Санал өгсөн тухай тэмдэглэл 22
23 Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл 23
24 Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл 24
25 Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл 25
26 Баримт бичгийг байгууллагад хүлээн авсан тухай тэмдэглэл 26
27 Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл 27


4. Бүрдлүүдийг хэвлэмэл хуудсанд  төвийн болон хажуугийн гэсэн  хоёр байдлаар байрлуулна.

Төвийн байрлал: гэж хэвлэмэл хуудсанд  бүрдлүүдийг хуудасны дээд захын дагуу  баруун, зүүн захаас ижил зайтайгаар голлуулан байрлуулах;

Хажуугийн байрлал: хэвлэмэл хуудсанд бүрдлүүдийг хуудасны зүүн дээд хэсэгт байрлуулах.


5. Баримт бичиг тус бүрт дараах бүрдлүүд орно.

 
Баримт бичгийн нэр                                                                                                                                                                     
  Баримт бичигт орох бүрдлийн код
1. Зарлиг Төрийн сүлд, соёмбо
  Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Тэргүү
  Бичвэр
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
2. Тогтоол Төрийн сүлд, соёмбо
  Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг
  Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Тэргүү
  Бичвэр
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
3.4. Захирамж ,Тушаал Төрийн сүлд, соёмбо
  Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг
  Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Тэргүү
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Санал өгсөн тухай тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх   тэмдэглэл
5. Шийдвэр Төрийн сүлд, соёмбо
  Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг
  Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Тэргүү
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж   хайх тэмдэглэл
6. Албан даалавар Төрийн сүлд, соёмбо
  Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
  Тэргүү
  Бичвэр
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
7. Албан шаардлага Төрийн сүлд, соёмбо
  Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
  Тэргүү
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
8. Илгээлт Төрийн сүлд, соёмбо
  Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Тэргүү
  Бичвэр
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
9. Акт Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Санал өгсөн тухай тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
10. Албан бичиг Төрийн сүлд, соёмбо
  Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг
  Байгууллагын нэр
  Байгууллагын хаяг
  Улсын бүртгэлийн дугаар
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Хариутай бичгийн огноо, дугаарын тэмдэглэл
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Харилцагч байгууллагын нэр, хаяг
  Удирдлагын заалт
  Тэргүү
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Баримт бичгийг байгууллагад хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
11. Зөвлөмж Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Харилцагч байгууллагын нэр, хаяг
  Тэргүү
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
12. Гэрээ Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Баталсан тэмдэглэл
  Зөвшөөрсөн тэмдэглэл
  Санал өгсөн тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
13. Дүгнэлт Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
14-16. Дүрэм, Журам, Заавар Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Бичвэр
  Тамга, тэмдэг
  Баталсан тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
17. Тайлан Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Баталсан тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
18.Төсөл Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Байгууллагын хаяг
  Улсын бүртгэлийн дугаар
  Огноо
  Баримт бичгийн нууцлалын талаарх тэмдэглэл
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Зөвшөөрсөн тэмдэглэл
  Санал өгсөн тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
19. Мэдэгдэл Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Тэргүү
  Бичвэр
  Гарын үсэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
20. Удирдамж Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Бичвэр
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Баталсан тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
21. Төлөвлөгөө Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Батласан тэмдэглэл
  Зөвшөөрсөн тэмдэглэл
  Санал өгсөн тухай тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
22. Илтгэл Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
23. Илтгэх хуудас Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Харилцагч байгууллагын нэр, хаяг
  Удирдлагын заалт
  Тэргүү
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
24. Тодорхойлолт Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Байгууллагын хаяг
  Огноо
  Харилцагч байгууллагын нэр, хаяг
  Тэргүү
  Бичвэр
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
25. Санал Төрийн сүлд, соёмбо
  Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг
  Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Байгууллагын хаяг
  Огноо
  Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
  Баримт бичгийн нууцлалтын талаарх тэмдэглэл
  Харилцагч байгууллагын нэр, хаяг
  Тэргүү
  Бичвэр
  Хавсралтын тухай тэмдэглэл
  Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Тамга, тэмдэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Баримт бичгийг байгууллагад хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
26. Танилцуулга Баримт бичгийн нэр
  Огноо
  Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
  Гарын үсэг
  Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
  Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
  Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
27.Мэдэгдэл  
  Байгууллагын нэр
  Баримт бичгийн нэр
  Баримт бичгийн огноо
  Баримт бичиг үйлдсэн газар
  Тэргүү
  Бичвэр
  Гарын үсэг
  Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл
  Баримт бичинг боловсруулсан тухай тэмдэглэл